Regulamin świadczenia usług droga elektroniczną za pośrednictwem portalu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.epoznan.pl

§ 1

Definicje

Określenia użyte w Regulaminie oznaczają:

 1. Regulamin - niniejszy dokument;
 2. System teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania, zapewniający przetwarzanie i przechowywanie, a także wysyłanie i odbieranie danych poprzez sieci telekomunikacyjne za pomocą właściwego dla danego rodzaju sieci telekomunikacyjnego urządzenia końcowego w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego;
 3. Adres elektroniczny - oznaczenie systemu teleinformatycznego umożliwiające porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej, w szczególności adres poczty elektronicznej lub adres strony internetowej;
 4. Portal internetowy - informacyjny serwis internetowy o rozbudowanej funkcjonalności dostępny pod adresem strony internetowej www.epoznan.pl;
 5. Użytkownik - osoba korzystająca z Portalu internetowego;
 6. Usługodawca - WTK Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Poznaniu, przy ul. Krzywoustego 72, 61-144 Poznań, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerami: KRS 0000032559, NIP 7781118905, kapitał zakładowy 1 600 500 złotych, adres poczty elektronicznej: redakcja@epoznan.pl
 7. Usługa lub Usługi - usługa lub odpowiednio usługi świadczone drogą elektroniczną przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu internetowego, wymienione w § 3 Regulaminu;
 8. Świadczenie usługi drogą elektroniczną - wykonanie usługi świadczonej bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłanej i otrzymywanej za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania, włącznie z kompresją cyfrową, i przechowywania danych, która jest w całości nadawana, odbierana lub transmitowana za pomocą sieci telekomunikacyjnej w rozumieniu przepisów Prawa telekomunikacyjnego;
 9. Umowa - umowa o świadczenie usługi drogą elektroniczną zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Usługodawcą;
 10. Informacja handlowa - każdą informację przeznaczoną bezpośrednio lub pośrednio do promowania towarów, usług lub wizerunku przedsiębiorcy lub osoby wykonującej zawód, której prawo do wykonywania zawodu jest uzależnione od spełnienia wymagań określonych w odrębnych ustawach, z wyłączeniem informacji umożliwiającej porozumiewanie się za pomocą środków komunikacji elektronicznej z określoną osobą oraz informacji o towarach i usługach niesłużącej osiągnięciu efektu handlowego pożądanego przez podmiot, który zleca jej rozpowszechnianie, w szczególności bez wynagrodzenia lub innych korzyści od producentów, sprzedawców i świadczących usługi;
 11. Prawo telekomunikacyjne - ustawa z dnia 16 lipca 2004 r. Prawo telekomunikacyjne.

§ 2

Postanowienia ogólne

 1. Niniejszy Regulamin dotyczy Portalu internetowego dostępnego pod adresem strony internetowej www.epoznan.pl, prowadzonego przez Usługodawcę.
 2. Regulamin określa rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną wraz z warunkami ich świadczenia oraz warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną i tryb postępowania reklamacyjnego, a także ogólne reguły odpowiedzialności Usługodawcy.

§ 3

Rodzaje i zakres świadczonych Usług

Regulamin obejmuje Usługi świadczone za pośrednictwem Portalu internetowego, jeżeli nie posiadają one odrębnych regulaminów, w szczególności:
 1. prezentowanie informacji, w tym także informacji handlowych - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom przeglądanie treści zamieszczanych w Portalu Internetowym;
 2. Usługi komunikacji internetowej, w tym komunikator (spotted), fora internetowe, formularze kontaktowe - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom prowadzenie dyskusji i wymianę informacji pomiędzy Użytkownikami oraz Użytkownikami a Usługodawcą;
 3. tematyczne serwisy społecznościowe - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom budowanie relacji społecznych, opartych na podobnych zainteresowaniach, w szczególności poprzez zamieszczanie ogłoszeń i przeglądanie ogłoszeń innych Użytkowników;
 4. Usługi dostępu do platform blogowych - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom dostęp do infrastruktury systemowej i bazodanowej Usługodawcy w celu prowadzenia przez Użytkowników dzienników sieciowych, tzw. blogów;
 5. zamieszczania materiałów tekstowych, obrazów i video - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom dzielenie się treściami z innymi Użytkownikami;
 6. Usługi wyszukiwania treści - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom wyszukiwanie treści poprzez podanie słów kluczy;
 7. Usługi korzystania z map - w zakresie umożliwiającym Użytkownikom dostępu do interaktywnych graficznych odwzorowań powierzchni Ziemi lub jej części;
 8. newsletter - w zakresie umożliwiającym komunikację Usługodawcy z Użytkownikiem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, służącą cyklicznemu dostarczaniu Użytkownikowi informacji, w tym informacji handlowych.

§ 4

Ogólne warunki korzystania z Serwisu internetowego i świadczenia Usług

 1. Usługodawca udostępnia w Portalu internetowym nieodpłatnie Regulamin, z którym Użytkownik ma możliwość zapoznania się.
 2. Warunkiem korzystania z Usług jest akceptacja przez Użytkownika postanowień Regulaminu.
 3. Rozpoczęcie korzystania przez Użytkownika z którejkolwiek z Usług jest równoznaczne z akceptacją postanowień Regulaminu.
 4. Użytkownik korzystający z Portalu internetowego zobowiązany jest do:
  1. korzystania z Portalu internetowego i Usług w sposób niezakłócający ich prawidłowego funkcjonowania oraz zgodny z obowiązującymi przepisami prawa powszechnie obowiązującego i postanowieniami Regulaminu;
  2. podawania informacji i danych pełnych, prawdziwych i niewprowadzających w błąd, jeżeli z związku z korzystaniem z Usług Użytkownik zdecyduje się na dostarczanie lub podawanie informacji lub danych osobowych;
  3. niedostarczania i nieprzekazywania treści o charakterze bezprawnym, treści obraźliwych lub zawierających szkodliwe oprogramowanie;
  4. poszanowania praw innych użytkowników Portalu internetowego.
 5. Do korzystania z Portalu internetowego i Usług niezbędne jest spełnienie przez Użytkownika następujących minimalnych wymagań technicznych, koniecznych do zapewnienia prawidłowej współpracy z Systemem teleinformatycznym Usługodawcy:
  1. posiadanie przez Użytkownika urządzenia końcowego takiego jak komputer lub telefon z dostępem do sieci Internet;
  2. zainstalowanie w urządzeniu końcowym przeglądarki internetowej takiej jak Internet Explorer, Google Chrom, Mozilla Firefox, Opera lub Safari z włączoną obsługą JavaScript i cookies;
  3. do korzystania z niektórych Usług, wymagane jest również posiadanie aktywnego konta poczty elektronicznej (e-mail) lub dokonanie rejestracji konta Użytkownika za pośrednictwem Portalu internetowego.
 6. Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania z Portalu internetowego i Usług zaleca się Użytkownikowi aktualizację systemu operacyjnego i przeglądarki internetowej oraz instalację na urządzeniu końcowym takim jak komputer lub telefon, którym posługuje się Użytkownik systemu antywirusowego i zapory sieciowej (firewall).
 7. Usługodawca przysługuje prawo zamieszczania w Portalu internetowym Informacji handlowych.
 8. Usługodawcy przysługuje prawo do usuwania materiałów tekstowych, obrazów i video, wpisów służących komunikacji internetowej oraz wszelkich innych treści zamieszczanych przez Użytkowników w Portalu internetowym bez wcześniejszego informowania Użytkowników.

§ 5

Ogólne warunki zawierania i rozwiązywania umów o świadczenie usług drogą elektroniczną

 1. Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną zostaje zawarta z chwilą rozpoczęcia przez Użytkownika korzystania z którejkolwiek z Usług.
 2. Zakres Umowy zależy od rodzaju Usług, z których zdecydował się korzystać Użytkownik.
 3. Usługodawca zapewnia działanie systemu teleinformatycznego w taki sposób, że Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zakończyć korzystanie z Usług, co skutkuje rozwiązaniem Umowy.

§ 6

Usługi dostępne po dokonaniu rejestracji

 1. Użytkownik ma możliwość dokonania rejestracji konta Użytkownika w celu korzystania ze wszystkich Usług dostępnych za pośrednictwem Portalu internetowego.
 2. Wymagane jest dokonanie rejestracji konta Użytkownika dla korzystania z Usług:
  1. komunikacji internetowej, o której mowa w § 3 ust. 1 pkt 2 Regulaminu, w zakresie w jakim Użytkownik zamierza zamieszczać wpisy na forach internetowych;
  2. tematycznych serwisów społecznościowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 3 Regulaminu;
  3. dostępu do platform blogowych, o których mowa w § 3 ust. 1 pkt 4 Regulaminu.
 3. Rejestracja konta Użytkownika dokonywa jest poprzez łączne:
  1. podanie przez Użytkownika w formularzu umożliwiającym rejestrację konta dostępnym w Portalu internetowym adresu poczty elektronicznej oraz loginu i hasła, którymi Użytkownik zamierza posługiwać się korzystając z Usług;
  2. potwierdzenie przez Użytkownika prawidłowości podanego adresu poczty elektronicznej oraz chęci dokonania rejestracji konta Użytkownika kliknięciem linku aktywacyjnego, otrzymanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu umożliwiającym rejestrację konta Użytkownika dostępnym w Portalu internetowym.
 4. Link aktywacyjny przesyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej aktywny jest przez 7 dni, od momentu jego przesłania przez Usługodawcę.
 5. Dokonanie przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie o którym mowa w ust. 4 powoduje dokonanie rejestracji konta Użytkownika.
 6. Nie dokonanie przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w ust. 3 pkt 2, w terminie o którym mowa w ust. 4 oznacza rezygnację Użytkownika z rejestracji konta Użytkownika. W takim przypadku adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika zostanie usunięty z bazy danych Usługodawcy w ciągu kolejnych 30 dni.
 7. Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili usunąć konto Użytkownika kontaktując się w tym celu z Usługodawcą.

§ 7

Usługa zamieszczania nekrologów

 1. Użytkownik może zamówić publikację nekrologu na epoznan.pl, poprzez wypełnienie formularza z danymi na temat imienia i nazwiska zmarłego, jego wieku, treści pożegnania, szczegółów na temat organizowanego pogrzebu, a także po podaniu numer komórkowego Użytkownika dodającego nekrolog.
 2. Użytkownik wypełniając formularz deklaruje, że wszystkie podane w formularzu dane są prawdziwe.
 3. Każdy zamówiony nekrolog jest moderowany przez Usługodawcę przed publikacją i koszt moderacji nekrologu to jednorazowa opłata 99 zł. Tylko nekrologi, które przeszły moderację Usługodawcy są widoczne na stronach głównych epoznan.pl.
 4. Usługodawcy przysługuje prawo do zawieszenia publikacji nekrologu także po przejściu pozytywnie moderacji w razie zaistnienia uzasadnionego podejrzenia naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu lub przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Usługodawca ma także prawo do zawieszenia publikacji nekrologu w przypadku powzięcia wiarygodnych informacji na temat nieprawdziwych danych wprowadzonych przez Użytkownika.
 5. W przypadku nekrologów, które nie przeszły pozytywnie moderacji, lub ich publikacja została zawieszona po przejściu moderacji, opłata za moderację nie jest zwracana.

§ 8

Usługa zamieszczania materiałów tekstowych, obrazów i video

 1. Zabronione jest umieszczanie przez użytkowników na Portalu Epoznan.pl treści:

  - sprzecznych z prawem
  - wzywających do nienawiści rasowej, wyznaniowej, etnicznej
  - propagujących przemoc
  - obrażających osoby publiczne
  - zawierających informacje obarczające niesprawdzonymi zarzutami inne osoby
  - przyczyniających się do łamania praw autorskich
  - propagujących środki odurzające, narkotyki, alkohol
  - zawierających wulgaryzmy
  - zawierających linki do stron WWW
  - zawierających treści reklamowe
  WTK zastrzega sobie prawo do edycji i kasowania komentarzy i opinii niezgodnych z regulaminem bez uzgodnienia i uprzedzenia autora.
 2. W ramach usługi zamieszczania materiałów tekstowych, obrazów i video, Usługodawca umożliwia Użytkownikowi odpłatne:
  1. wyróżnianie dodawanych przez Użytkownika ogłoszeń;
  2. zamieszczanie w tzw. "Katalogu firm" danych o osobach fizycznych lub osobach prawnych związanych z prowadzona przez te osoby działalnością gospodarczą.
 3. Aby skorzystać z usług, o których mowa w ust. 1 pkt 1 i 2 należy wysłać płatną wiadomość sms, której koszt, treść oraz numer telefonu pod który wiadomość sms należy wysłać, zamieszczone są w odpowiednio do tego przeznaczonym miejscu w Portalu internetowym.

§ 9

Usługa newslettera

 1. Zamówienie newslettera dokonywane jest poprzez łączne:
  1. podanie przez Użytkownika w formularzu umożliwiającym zamówienie newslettera dostępnym w Portalu internetowym adresu poczty elektronicznej, pod który dostarczany ma być newsletter;
  2. potwierdzenie przez Użytkownika prawidłowości podanego adresu poczty elektronicznej oraz chęci zamówienia newslettera kliknięciem linku aktywacyjnego, otrzymanego na adres poczty elektronicznej podany w formularzu umożliwiającym zamówienie newslettera dostępnym w Portalu internetowym.
 2. Link aktywacyjny przesyłany na podany przez Użytkownika adres poczty elektronicznej aktywny jest przez 7 dni, od momentu jego przesłania przez Usługodawcę.
 3. Dokonanie przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie o którym mowa w ust. 3 powoduje rozpoczęcie przez Użytkownika korzystania z newslettera.
 4. Nie dokonanie przez Użytkownika potwierdzenia, o którym mowa w ust. 2 pkt 2, w terminie o którym mowa w ust. 3 oznacza rezygnację Użytkownika z zamówienia newslettera. W takim przypadku adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika zostanie usunięty z bazy danych Usługodawcy w ciągu kolejnych 30 dni.
 5. Użytkownik może nieodpłatnie w każdej chwili zakończyć korzystanie z newslettera kliknięciem linku dezaktywacyjnego dostępnego wraz z każdym przesyłanym newsletterem lub kontaktując się w tym celu z Usługodawcą.
 6. Skuteczne zamówienie przez Użytkownika newslettera oznacza wyrażenie przez Użytkownika zgody na otrzymywanie informacji handlowych, na udostępniony w tym celu przez Użytkownika adres poczty elektronicznej.

§ 10

Własność intelektualna

 1. Portal internetowy oraz prezentowane za jego pośrednictwem treści podlegają ochronie przewidzianej w przepisach prawa powszechnie obowiązującego, w szczególności przepisach:
  1. ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych;
  2. ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych;
  3. ustawy z dnia 30 czerwca 2000 r. Prawo własności przemysłowej.
 2. Prawa do utworów, baz danych, znaków towarowych udostępnianych za pośrednictwem Portalu internetowego przez Usługodawcę przysługują Usługodawcy lub osobom trzecim. W zakresie w jakim prawa te przysługują osobom trzecim, Usługodawca udostępnia utwory, bazy danych, znaki towarowe na podstawie stosownych umów, w szczególności umów licencyjnych lub innych stosunków prawnych dopuszczalnych przepisami prawa powszechnie obowiązującego.
 3. Użytkownik może korzystać z utworów i baz danych udostępnianych przez Usługodawcę za pośrednictwem Portalu internetowego wyłącznie w ramach dozwolonego użytku osobistego.
 4. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Portalu internetowego treści, w tym informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe osób trzecich, oświadcza, iż:
  1. są one wolne od wad prawnych;
  2. nie są one obciążone roszczeniami osób trzecich;
  3. posiada wszelkie wymagane przepisami prawa powszechnie obowiązującego uprawnienia i zgody.
 5. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Portalu internetowego treści zawierające utwory, nieodpłatnie:
  1. udziela Usługodawcy licencji na korzystanie z utworów bez ograniczeń co do terytorium, czasu i liczby egzemplarzy, w zakresie wszystkich znanych w chwili udostępnienia utworów pól eksploatacji, w szczególności obejmujących:
   1. w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworów - wytwarzania określoną techniką egzemplarzy utworów, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową;
   2. w zakresie obrotu egzemplarzami, na których utwory utrwalono - wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu egzemplarzy;
   3. w zakresie rozpowszechniania utworów w sposób inny niż określony w punkcie poprzedzającym - publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym;
   4. wykorzystanie całości lub fragmentów utworów samodzielnie bądź w połączeniu z innymi utworami m.in. do celów marketingowych, promocji lub reklamy.
  2. upoważnia Usługodawcę do:
   1. udzielania dalszych licencji na korzystanie z utworów w zakresie licencji uzyskanej przez Usługodawcę;
   2. wykonywania praw zależnych do utworów;
   3. wyrażania zgody na wykonywanie przez osoby trzecie praw zależnych do utworów.
 6. Wszędzie tam, gdzie w ust. 5 mowa jest o udzieleniu licencji lub upoważnień w stosunku do utworów, odnosi się to także do fragmentów utworów, wersji i opracowań.

§ 11

Informacje dotyczące ochrony danych osobowych

Szczegółowe informacje na temat przetwarzania danych osobowych, ich ochrony oraz praw przysługujących Użytkownikom w związku z przetwarzaniem danych osobowych znajdują się z Polityce prywatności zamieszczonej w Portalu internetowym.

§ 12

Zasady odpowiedzialności

 1. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania przerw w dostępie do Portalu internetowego i Usług lub pogorszenia jakości dostępu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkownika, w szczególności z powodu:
  1. potrzeby przeprowadzenia napraw lub rozbudowy Systemu teleinformatycznego;
  2. wystąpienia zdarzeń mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Systemu teleinformatycznego;
  3. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy, w tym z powodu siły wyższej.
 2. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań określonych w Regulaminie, jeżeli ich niewykonanie lub nienależyte wykonanie nastąpiło:
  1. z przyczyn niezależnych od Usługodawcy;
  2. z winy nieumyślnej Usługodawcy;
  3. z powodu działania osoby trzeciej, w szczególności operatorów telekomunikacyjnych czy dostawców energii elektrycznej.
 3. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności:
  1. za treści oraz informacje i dane zamieszczane lub podawane przez Użytkowników Portalu internetowego;
  2. za szkody jakie Użytkownik może ponieść w związku z korzystaniem z Portalu internetowego, jak również za szkody jakie Użytkownik może ponieść na skutek działań podjętych w oparciu o Usługi, w szczególności prezentowane w Portalu internetowym informacje.
 4. Użytkownik udostępniając za pośrednictwem Portalu internetowego treści, w tym informacje, zawierające w szczególności utwory, znaki towarowe lub ujawniające dane osobowe osób trzecich, ponosi wyłączną odpowiedzialność za szkody wyrządzone osobom trzecim.
 5. Usługodawca zastrzega sobie prawa do zaprzestania świadczenia poszczególnych lub wszystkich Usług lub zakończenia działalności Portalu internetowego bez wcześniejszego poinformowania Użytkowników.

§ 13

Tryb postępowania reklamacyjnego

 1. Użytkownikowi przysługuje prawo do złożenia reklamacji w sprawach związanych z funkcjonowaniem Portalu internetowego.
 2. Reklamację można składać pisemnie lub drogą elektroniczną na adresy podane w § 1 ust. 1 pkt 6 Regulaminu.
 3. Usługodawca rozpatrzy reklamację w terminie do 30 dni od jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację zostanie przesłana na adres podany przez Użytkownika w reklamacji.

§ 14

Postanowienia końcowe

 1. Umowa zawierana za pośrednictwem Portalu internetowego jest w języku polskim.
 2. Usługodawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie, w szczególności z przyczyn prawnych lub organizacyjnych, w tym z przyczyn związanych ze zmianą rodzaju lub zakresu świadczonych Usług.
 3. Użytkownik zostanie poinformowany o zmianie Regulaminu poprzez zamieszczenie stosownej informacji w Portalu internetowym.
 4. Wszelkie zmiany Regulaminu stają się skuteczne z chwilą zamieszczenia nowej treści Regulaminu w Portalu internetowym. Użytkownik zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Korzystanie przez Użytkownika z Portalu internetowego i Usług po wprowadzeniu zmian stanowi akceptację przez Użytkownika nowej treści Regulaminu.
 5. W sprawach nie uregulowanych w Regulaminie zastosowanie mają przepisy prawa powszechnie obowiązującego.